This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

139.9fm shares

Flying j highway 402 service centre

opinion

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats. Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet.

Nytt på IBM

Förbudet enligt artiklarna 3. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser, direkt eller indirekt, är att kringgå förbuden i artiklarna 3, 4 och 5. Projekt och program bör i möjligaste mån fastställas och utvärderas i samråd med det civila samhället och alla demokratiska grupper, inklusive Nationella demokratiförbundet.

De bör genomföras via FN-organ, icke-statliga organisationer, medlemsstaternas organ och internationella organisationer samt genom decentraliserat samarbete med lokala civila förvaltningar.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sitt territorium av. Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet. Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

Punkt 3 ska anses gälla också i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE. Rådet ska vederbörligen Flying j highway 402 service centre om alla fall då medlemsstaterna beviljar undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkterna 3 och 4. En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses Flying j highway 402 service centre punkt 6 ska skriftligen anmäla detta till rådet.

Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

[email protected] .. Aeroklubb, soft-style.info, 92...

När en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 och 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilaga II ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II.

Den behöriga myndigheten kan tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser lösgörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga på de villkor som den anser vara lämpliga efter att ha fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna. Bestämmelserna i punkt 5 a ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingåtts med det berörda företaget före den dag då företaget infördes i förteckningen, enligt bilaga III.

Förbudet i punkt 5 b ska inte hindra förlängning av deltagandet i de företag som förtecknas i bilaga III om en sådan förlängning ingår i ett avtal som ingåtts med det berörda företaget före den dag då företaget infördes i förteckningen, enligt bilaga III.

Rådet ska, på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, vid behov anta ändringar av förteckningen i bilaga II. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som berörs, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer, enheter eller organ ges tillfälle att lämna synpunkter.

Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den person, den enhet eller det organ som berörs om detta. Bilaga II ska innehålla skälen till att de fysiska och juridiska personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen. Bilaga II ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de Flying j highway 402 service centre eller juridiska personer, enheter eller organ som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå.

När det gäller fysiska personer kan sådan information bestå av namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådan information bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Detta beslut ska fortlöpande ses över. Det ska förlängas eller vid behov ändras, särskilt i fråga om de företag som förtecknas i bilagorna I och III, om rådet anser att målen inte har uppfyllts. De åtgärder som avses i artiklarna 9. Förteckning över de företag som avses i artiklarna 3. Kappa International Timber Trading Ltd. Myanmar Goodwood Trading Co.

Andaman International Traders Limited Ext. Aung Wood Working Enterprise Ltd. Banner Wood Based Industry Co. Ever Green Wood Int'l Co. Public Construction Compound, Myittar St. Great Summit Int'l Service Co. Green Gold Industrial Co. Kha Yae Nan Int'l Co. Zone 2Flying j highway 402 service centre av Ind. Flying j highway 402 service centre

flerkontextuellt perspektiv / Staffan Udd....

Mandalar Win Sawmill Co. Myanmar Automobile Group Co.

Myanmar China Hardwood Products Co. Myanmar Chinlax Trading Co. Myanmar Technologies Industry Co. Myitmakha International Trading Co.

One Star General Trading Co. Pacific Rim Asia Co.

So RB __UNDEF__ + thing...

Padamyar Construction and Woodworks Co. Shwe Me Industry Ltd. Yoma Timber TradingB, 2nd St. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon. Pyi See Pwar Ltd. Win Malar Aung Trading Co.

News feed